Links

a) Personal sportsite "Annelies Sarrazin" / Belgian Race Walk Athlete

URL sportsite: http://www.anneliessarrazin.be

b) De Centurion Club van:

♦ Engeland: www.centurions1911.org.uk
♦ Nederland: www.centurionverenigingnederland.nl
♦ Australië: www.centurions.org.au
♦ USA: www.ultrawalk.com
♦ Nieuw Zeeland: www.math.auckland.ac.nz/~sharp/nzcenturions
♦ Maleisië: www.centurions1911.org.uk/malaysian-centurions.html

c) Race walking clubs

♦ Leicester Walking Club: www.leicesterwalkingclub.org.uk
♦ Surrey Walking Club: www.surreywalkingclub.org.uk

♦ Olat: www.olat.nl
♦ RWV Rotterdam: www.rotterdamsewandelsportvereniging.nl

d) Long Distance Walking Association (non-competitive)

♦ LDWA: www.ldwa.org.uk

e) Wandelsportfederaties in België

♦ Wandelsport Vlaanderen: www.wandelsportvlaanderen.be 
♦ FFBMP: www.ffbmp.be

 

Opslaan